zdalna1

Powiat Bartoszycki uzyskał dotację w ramach programu Zdalna Szkoła.

31 lipca, 2020

Powiat Bartoszycki w  ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” złożył wniosek i otrzymał  kwotę dofinansowania w wysokości  79 200,00 zł brutto.

W ramach otrzymanego dofinansowania Powiat Bartoszycki zakupi 45 laptopów, które zostaną przekazane szkołom ponadpodstawowym dla których organem prowadzącym jest Powiat Bartoszycki. Jeżeli od 1 września zajdzie potrzeba, to komputery zostaną udostępnione dla nauczycieli i uczniów w celu zdalnego nauczania. Jeżeli stan epidemii nie będzie wymagał wdrażania nauki za pośrednictwem internetu to ww. komputery zostaną w szkołach w ramach pomocy dydaktycznych.

Image00001
Uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach: Weronika Stapel i Katarzyna Kołdysz zajęły III miejsce w XXV Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej i tym samym uzyskały tytuł laureata olimpiady.

Finał wojewódzki olimpiady odbył się 6 marca 2020 r. w Warmińsko -Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Uczestniczyli w nim reprezentanci 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Etap wojewódzki składał się z dwóch części. W pierwszej (pisemnej) uczniowie rozwiązywali test obejmujący 50 pytań, po którym do drugiego etapu (teoretyczno-praktycznego) przechodziło tylko 5 najlepszych zespołów. W etapie tym finaliści odpowiadali na pytania przygotowane przez przedstawicieli: Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz musieli udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w specjalnie zaaranżowanych scenkach przygotowanych przez przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego PCK.

logotypy

Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Numer i nazwa Osi priorytetowej; RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy; Numer i nazwa Działania RPWM.10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe

Celem projektu jest podniesienie do 31.12.21 aktywności zawodowej 39os (21K) bezrobotnych i biernych zawodowo (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, 50+, kobiet, ON, o niskich kwalifikacjach) oraz 9os (5K) pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 30+, zamieszkałych na terenie powiatów bartoszyckiego i braniewskiego oraz podjęcie zatrudnienia/ samozatrudnienia przez min.45% osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i 60% pozostałych os. oraz poprawa sytuacji na rynku pracy min.30% osób pracujących.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZYNA SIĘ : 01.01.2020r.

Projekt skierowany jest do 48osób (29K) w dwóch edycjach zamieszkałych na terenie powiatu bartoszyckiego i braniewskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), należących do następujących grup:

1) osoby bezrobotne i bierne zawodowo. w wieku 30+, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby 50+, kobiety, ON, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach 

2) bezrobotnych mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

3) osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy: zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min. wynagrodzenia, osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

Fundacja Zachęta
Pieszkowo 56
11-220 Górowo Iławeckie

Rekrutacja do projektu;

 Pani Aneta Wertig, tel. 517 691 184, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: 

-opracowanie IPD – 6 h

-wsparcie psycholog-doradcze -6h

-trening umiejętności i kompetencji społecznych-40 h 

 -szkolenia zawodowe –WYBÓR ZAWODU DOWOLNY DOSTOSOWANY DO POTRZEB RYNKU PRACY - STYPENDIUM SZKOLENIOWE średnio 200 godzin 

-warsztaty „Aktywni na rynku pracy”- 24h 

-pośrednictwo pracy – 4 h

-staże zawodowe- STYPENDIUM STAŻOWE- 6 miesięcy 

Proponujemy również;

  • Ubezpieczenie NNW ( przez czas trwania projektu)

  • Poczęstunek (obiad i serwis kawowy- podczas wsparcia grupowego oraz szkoleń zawodowych)

  • Materiały szkoleniowe

  • Zwrot kosztów dojazdów (podczas wsparcia grupowego oraz szkoleń zawodowych)

  • Zwrot kosztów opieki na dziećmi i osobami zależnymi (podczas szkoleń zawodowych)

  • Ubrania robocze (zawody robotnicze – szkolenia zawodowe)

  • Opiekuna/kę stażu 

Realizacja na terenie powiatów Bartoszyce i Braniewo