Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

 • Naczelnik Wydziału GiGN, Geodeta Powiatowy - Andrzej Huszcza
 • Telefon kontaktowy:
  tel. (0-89) 762-97-28,
 • Wyślij e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:
 • Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa
 • Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkami stanowiącymi odrębną własność.
 • Wykreślenie służebności osobistej (dożywotniego użytkowania)
 • Zmiana klasyfikacji gruntów
 • Zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa, wzmianek o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, ciężaru realnego itp.
 • Wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali
 • Udostępnienie danych dotyczących cen i wartości nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych
 • Zarejestrowanie umowy dzierżawy w operacie ewidencji gruntów i budynków
 • Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
 • Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego

 

Wydział Architektury i Budownictwa

 • Dyrektor/Kierownik:
  Naczelnik Wydziału - Karolina Chilmanowicz
  pok. 320 tel. 089* 762-97-31
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:
  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Telefon kontaktowy:
  kom. 539-782-558
 • Wyślij e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pozwolenie na budowę
  • Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
  • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
  • Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
  • Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali
  • Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych
  • Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
  • Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego
  • Pozwolenie na rozbiórkę

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 • Dyrektor/Kierownik:
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Monika Biculewicz
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:
  ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50/2007 poz. 331 z późn. zm.)
 • Telefon kontaktowy:
  tel. (0-89) 762-97-41;
 • Wyślij e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Niezgodność towaru z umową
  • Negatywne rozpatrzenie reklamacji na towar objęty gwarancją.
  • Rękojmia
 • Godziny urzędowania:
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Wydział Ochrony Środowiska

 Naczelnik Wydziału: Anna Urbańska

 • Zakres spraw i zadań do realizacji:
  - ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne, - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, - ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, - ustawa z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze,
 • Telefon kontaktowy:
  089*762-97-22
 • Wyślij e-mail:
  • Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego
  • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy
  • Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.
  • Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • Zgłoszenie instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia
  • Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 20 000 m3/rok.
  • Przyjęcie dokumentacji geologicznej.
  • Zatwierdzenie projektu prac geologicznych.
  • Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami w ilości do 100 kg rocznie albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
  • Pozwolenie na wytwarzanie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie w związku z eksploatacją instalacją.
  • Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi powyżej 100 kg rocznie.
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
  • Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.
  • Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód i z zakresu budownictwa wodnego.

   

Wydział Komunikacji

 Naczelnik Wydziału - Tomasz Karólewski - tel: 089* 762-97-36 ul.11-listopada 7, 11-200 Bartoszyce

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji.
§ 28. Wydział Komunikacji wykonuje zadania w siedzibie starostwa oraz przez Filię w Górowie Iławeckim.
§ 29. Do podstawowych zadań wydziału należy realizacja zadań starosty wynikających z ustaw oraz aktów wykonawczych a w szczególności:
1. w zakresie prawa o ruchu drogowym:
1) prowadzenie rejestracji pojazdów,
2) prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów,
3) legalizacja tablic rejestracyjnych,
4) wpisywanie w dowodach rejestracyjnych lub pozwoleniach czasowych odpowiednich zastrzeżeń
5) wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
6) dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu dotyczących zmian stanu faktycznego,
7) wydawanie decyzji o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu,
8) wyrejestrowanie pojazdu,
9) wydawanie kart pojazdu dla pojazdów samochodowych,
10)  kierowanie pojazdu na dodatkowe badania techniczne,
11)  wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego pojazdu,
12)  przekazywanie w systemie teleinformatycznym danych o pojeździe, danych i informacji wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz informacji o wydanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu do Centralnej Ewidencji Pojazdów prowadzonej przez ministra właściwego ds. administracji publicznej,
13)  zatrzymywanie i zwracanie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
14)  powołanie komisji do sprawdzenia znajomości przepisów i topografii w zakresie transportu drogowego taksówką,
15)  wydawanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami,
16)  wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowanie pojazdem,
17)  wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierującego,
18)  przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,
19)  wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
20)  zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
21)  wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz  decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,
22)  przyjmowanie zawiadomień od osób posiadających uprawnienia o utracie, zniszczeniu lub zmianie stanu faktycznego i wydawanie wtórnika,
23)  wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
24)  przekazywanie w systemie teleinformatycznym danych o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami do Centralnej Ewidencji Kierowców prowadzonej przez ministra właściwego ds. administracji publicznej,
25) wydawanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub placówkom zajmującym opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych,
26)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,
27)  wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
28)  sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
29)  wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów,
30)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczenia o wpisie do rejestru,
31)  wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców,
32)  dokonywanie wpisów i skreśleń do ewidencji instruktorów oraz wydawanie  legitymacji instruktora,
33)  sprawowanie nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym prowadzonych przez przedsiębiorców,
34)  kierowanie instruktora na egzamin sprawdzający,
35)  wyznaczenie jednostki do usuwania z drogi pojazdu na koszt właściciela,
36)  wyznaczenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z drogi,
37) prowadzenie zadań starosty związanych z orzeczeniem przepadku pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu.
2. w zakresie transportu drogowego.
1) udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,
2) wydawanie wypisów z licencji oraz przenoszenie uprawnienia wynikającego z licencji  w drodze decyzji administracyjnej,
3) udzielenie, odmowa udzielenia zmiana i cofanie zezwolenie na wykonywanie  przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych w granicach powiatu oraz wydawanie wypisów z zezwoleń,
4) uzgodnienia z wójtami, burmistrzami miast przebiegu planowanych linii komunikacyjnych w granicach powiatu,
5) wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz rzeczy,
6) wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz osób,
7) kontrola przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne,
8) przedstawianie właściwemu ministrowi ds. transportu informacji dotyczącej licencji i zezwoleń,
9) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bartoszycach został przyjety Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/138/12 z dnia 30 października 2012 r.

Poniżej do pobrania jako załącznik, tekst regulaminu wraz ze schematem organizacyjnym:

Załączniki:

Powiat bartoszycki jest powiatem ziemskim położonym w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na powierzchni 1308 km2 powiat zamieszkuje ok. 62 tys. mieszkańców. W skład terytorium powiatu bartoszyckiego wchodzą: miasto Bartoszyce, gmina Bartoszyce, miasto Górowo Iławeckie, gmina Górowo Iławeckie, gmina i miasto Bisztynek, miasto i gmina Sępopol.

 

 Mapa Powiatu Bce

powierzchnia: 1.308 km2

ludność: ok. 62.000 mieszkanców

samorząd: 6 jednostek samorządów gminnych oraz samorząd powiatowy

Rada Powiatu: 19 radnych

Zarząd Powiatu: 5 osób

Kontakt z nami

pracujemy:                 w każdym tygodniu        -       w poniedziałek - w godzinach  od 800 do 1600      

                                                                                                       -       wtorek - piątek  - w godzinach  od 700 do 1500.

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów:
                                                                                -     w poniedziałek - w godzinach  od 900 do 1600  

                                                                                -    wtorek - piątek - w godzinach od 800 do 1400

KONTAKT - STAROSTWO POWIATOWE w BARTOSZYCACH

Wykaz komórek organizacyjnych i telefonów STAROSTWA:
STAROSTA  – J. Zbigniew Nadolny - pok. 219 (SEKRETARIAT) tel.: 89*762-17-20  w. 314
WICESTAROSTA – Władysław Bogdanowicz - pok. 219 (SEKRETARIAT)  tel.: 89*762-17-21   w.311
Skarbnik Powiatu – Teresa Śliwczyńska – pok. 227  tel: 89*762-97-35  tel. kom: 539-782-563
Sekretarz Powiatu – ...............................pok. 216   tel.: 89*762-17-10    w.310
 
BIURO RADY POWIATU
Przewodniczący Rady Powiatu – Lech Darski – pok. 214 tel.: 89* 762-97-40  w.340  kom. 609-508-774
Inspektor – Barbara Tomczuk – pok. 214 tel.: 89* 762-97-40 (obsługa Biura)  w.340
 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY:
Naczelnik Wydziału – Anna Kozieniec – pok. 113 (kadry, arch.) tel.: 89*762-97-33  w.333  kom: 783-037-003
Inspektor - Barbara Tomczuk – pok. 214 tel.: 89* 762-97-40   w. 340 (Biuro Rady, sprowadzanie zwłok z zagranicy)
Inspektor - Beata Kapturska - pok. 219 tel. 89* 762-17-20 (sekretriat)
Inspektor - Oksana Magdziak - pok. 114 kom.: 539-782-546    (stowarzyszenia, zamówienia publiczne)
Inspektor - Urszula Płózka - pok. 114 kom.: 539-782-546 (BIP, archwium)
Inspektor - Andrzej Cegiełka – tel. kom: 600-891-116 (informatyk, bezpieczeństwo teleinformatyczne,ABI)
 
WYDZIAŁ FINANSÓW:
Główny Księgowy Starostwa – Bogdan Suchostawski – pok. 225    tel kom: 539-782-564
Inspektor – Katarzyna Ploch – pok. 224   tel.: 89* 762-97-45    w. 345 (finanse starostwa)
Pracownik ds. płac – Magdalena Kujawa  – pok. 224   tel.: 89* 762-97-45   w. 345 (finanse starostwa)
Inspektor – Monika Dąbrowska – pok. 224 tel.: 89* 762-97-45   w. 345 (finanse starostwa)
Inspektor – Iwona Krajewska – pok. 226   tel.: 89* 762-97-43 tel. kom: 539-782-566  (finanse powiatu)
Kasjer – Ewa Pawliszyn – kasa (ul. 11 Listopada 7 parter) tel. kom.: 539-782-548
 
WYDZIAŁ GEODEZJI i GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału  - Andrzej Huszcza pok. 316 tel. 89* 762-97-28  w.328, kom. 606-413-466
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Inspektor -  Daniel Czebatul pok. 303 tel.: tel. kom: 539-782-550 (obsługa interesantów)
Inspektor -  Małgorzata Zarzeczna pok. 304 tel.kom: 539-782-551 (obsługa firm geodezyjnych),
.............. pok. 304 tel. kom. 539-782-551 (obsługa techniczna ZUD, obsługa firm geodezyjnych)
Inspektor -  Jacek Meszyński pok.310 tel. kom: 539-782-552 (pracownia mapy numerycznej)
                Robert Kazio pok.310 tel. kom: 539-782-552 (pracownia mapy numerycznej)

Ewidencja Gruntów i Budynków
Inspektor Maria Bestecka – pok. 313   tel. kom: 539-782-554 (zasób Miasta Bartoszyce)
Inspektor – Monika Barbarowicz – pok. 318 tel. kom: 539-782-557 (zasób Gminy Bartoszyce)
Podinsp.– Marlena Jakubowska w zastępstwie Małgorzata Parzych - Szymska – pok. 314 tel. kom: 539-782-555  (zasób Miasta i Gminy Górowo Iławeckie)
Podinspektor Marta Śnieżka w zastępstwie Anita Szumska – pok. 314 tel. kom: 539-782-555  (zasób Miasta i Gminy Sępopol, Miasta Gminy Bisztynek)
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Andrzej Huszcza – pok. 316 tel. 89* 762-97-28  w.328, kom. 606-413-466
Referat Gospodarki Nieruchomościami (zasób Skarbu Państwa i Powiatu)
Inspektor – Agnieszka Łazar – pok.:308   tel. kom: 539-782-553
              – Wioletta Wojciul - pok.:308   tel. kom: 539-782-553

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI: (siedziba Bartoszyce ul. 11 Listopada 7)
Naczelnik Wydziału – Tomasz Karólewski – tel.: 89* 762-97-36    w. 336,  tel.  89*762-05-76 w.616 (stacje diagnost., OSK, transp. drogowy)
Zastępca Naczelnika Wydziału – Paweł Pawłowski -   tel.: 89* 762-97-36 
Inspektor – Justyna Rutkowska - tel.: 89* 762-97-36 
Inspektor – Marzena Skoczeń - tel. kom: 539-782-545 (prawa jazdy) 
Inspektor – Joanna Kuper - tel. kom: 539-782-544 (prawa jazdy)
Inspektor – Paweł Raczkowski - tel. kom. 539-782-540 (rejestracja pojazdu)
Inspektor – Ewa Ludwinowicz - tel. kom: 539-782-541 (rejestracja pojazdów)
Inspektor – Bożena Cegiełka - tel. kom: 539-782-542 (rejestracja pojazdów)
Filia Wydziału Komunikacji w Górowie Iławeckim (11-220 Górowo Iławeckie ul. Warmińska 17)
Inspektor – Rozwita Rumianek – tel.: 89* 761-13-60
Inspektor – Łukasz Łukjanowicz – tel.: 89* 761-13-60
 
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA:
Naczelnik Wydziału – Anna Urbańska – pok. 206 tel.kom: 539-782-547
Inspektor - Katarzyna Wrona - pok. 206 tel.: 89*762-97-22   w.322 (ochrona środowiska i gruntów rolnych, gospodarka leśna)
                Ewa Kazio - pok. 206 tel.: 89*762-97-22   w.322 (ochrona środowiska i gruntów rolnych, gospodarka leśna)
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA:
Naczelnik Wydziału – Izabela Karpińska  – pok.: 320 tel.: 89* 762-97-31, tel. kom: 539-782-549
Ewelina Skrzypa – pok.: 324    tel. kom: 539-782-558
Dariusz Nowakowski  – pok.: 324    tel. kom: 539-782-558
 
WYDZIAŁ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH,INWESTYCJII I STRATEGII:

Naczelnik Wydziału – Katarzyna Basak  – pok.: 307 tel. 691-241-720
Inspektor – Jadwiga Mysiewicz – pok.: 213    tel.: 539-782-562
Inspektor – Magdalena Czaus - Wróbel - pok.: 213  tel.: 539-782-562

 

REFERAT OBSŁUGI MIENIA POWIATU:
Kierownik Referatu - Krzysztof Dyrwal - pok.: 321 tel. kom: 539-782-559
 
STANOWISKO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
Sam. Stanowisko ZK – Tomasz Kowal – pok. 302   tel.: 89* 762-97-20   w.320
tel.kom: 691-221-720 (Tel dyżurny)
 
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Monika Biculewicz – pok. 117 tel.: 89* 762-97-41 w.341
 
PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych – Monika Biculewicz – pok. 117 tel.: 89* 762-97-41 w.341
Inspektor – Piotr Siuchniński – pok. 302  tel.: 89* 762-97-20   w.320 (Kancelaria tajna)
 
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH:
Radca Prawny – Ewa Lewicka – pok. 12   tel.: 89* 762-22-04
Radca Prawny – Małgorzata Żuralska – pok. 114    tel. kom: 539-782-546
 
AUDYTOR:
Audytor  – Michał Zaworski  – pok. 114  tel. kom: 539-782-547
 
PORTIERNIA: tel. kom: 539-782-561
Obsługa Starostwa: Bogdan Kuś, Anatol Wołosiuk