Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 • Dyrektor/Kierownik:
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Zenon Królik
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:
  ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50/2007 poz. 331 z późn. zm.)
 • Telefon kontaktowy:
  tel. (0-89) 762-97-41;
 • Wyślij e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Godziny urzędowania:
  Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w dniach:
  środa i czwartek w godz. 8.00-11.00

  Biuro Rzecznika Konsumentów czynne:
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dyrektor/Kierownik:

Wydział Komunikacji

 Naczelnik Wydziału - Jerzy Frątczak - tel: 089* 762-97-36 ul.11-listopada 7, 11-200 Bartoszyce

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji.
§ 28. Wydział Komunikacji wykonuje zadania w siedzibie starostwa oraz przez Filię w Górowie Iławeckim.
§ 29. Do podstawowych zadań wydziału należy realizacja zadań starosty wynikających z ustaw oraz aktów wykonawczych a w szczególności:
1. w zakresie prawa o ruchu drogowym:
1) prowadzenie rejestracji pojazdów,
2) prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów,
3) legalizacja tablic rejestracyjnych,
4) wpisywanie w dowodach rejestracyjnych lub pozwoleniach czasowych odpowiednich zastrzeżeń
5) wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
6) dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu dotyczących zmian stanu faktycznego,
7) wydawanie decyzji o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu,
8) wyrejestrowanie pojazdu,
9) wydawanie kart pojazdu dla pojazdów samochodowych,
10)  kierowanie pojazdu na dodatkowe badania techniczne,
11)  wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego pojazdu,
12)  przekazywanie w systemie teleinformatycznym danych o pojeździe, danych i informacji wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz informacji o wydanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu do Centralnej Ewidencji Pojazdów prowadzonej przez ministra właściwego ds. administracji publicznej,
13)  zatrzymywanie i zwracanie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
14)  powołanie komisji do sprawdzenia znajomości przepisów i topografii w zakresie transportu drogowego taksówką,
15)  wydawanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami,
16)  wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowanie pojazdem,
17)  wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierującego,
18)  przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,
19)  wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
20)  zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
21)  wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz  decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,
22)  przyjmowanie zawiadomień od osób posiadających uprawnienia o utracie, zniszczeniu lub zmianie stanu faktycznego i wydawanie wtórnika,
23)  wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
24)  przekazywanie w systemie teleinformatycznym danych o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami do Centralnej Ewidencji Kierowców prowadzonej przez ministra właściwego ds. administracji publicznej,
25) wydawanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub placówkom zajmującym opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych,
26)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,
27)  wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
28)  sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
29)  wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów,
30)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczenia o wpisie do rejestru,
31)  wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców,
32)  dokonywanie wpisów i skreśleń do ewidencji instruktorów oraz wydawanie  legitymacji instruktora,
33)  sprawowanie nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym prowadzonych przez przedsiębiorców,
34)  kierowanie instruktora na egzamin sprawdzający,
35)  wyznaczenie jednostki do usuwania z drogi pojazdu na koszt właściciela,
36)  wyznaczenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z drogi,
37) prowadzenie zadań starosty związanych z orzeczeniem przepadku pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu.
2. w zakresie transportu drogowego.
1) udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,
2) wydawanie wypisów z licencji oraz przenoszenie uprawnienia wynikającego z licencji  w drodze decyzji administracyjnej,
3) udzielenie, odmowa udzielenia zmiana i cofanie zezwolenie na wykonywanie  przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych w granicach powiatu oraz wydawanie wypisów z zezwoleń,
4) uzgodnienia z wójtami, burmistrzami miast przebiegu planowanych linii komunikacyjnych w granicach powiatu,
5) wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz rzeczy,
6) wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz osób,
7) kontrola przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne,
8) przedstawianie właściwemu ministrowi ds. transportu informacji dotyczącej licencji i zezwoleń,
9) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bartoszycach został przyjety Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/138/12 z dnia 30 października 2012 r.

Poniżej do pobrania jako załącznik, tekst regulaminu wraz ze schematem organizacyjnym:

Załączniki:

Powiat bartoszycki jest powiatem ziemskim położonym w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na powierzchni 1308 km2 powiat zamieszkuje ok. 62 tys. mieszkańców. W skład terytorium powiatu bartoszyckiego wchodzą: miasto Bartoszyce, gmina Bartoszyce, miasto Górowo Iławeckie, gmina Górowo Iławeckie, gmina i miasto Bisztynek, miasto i gmina Sępopol.

 

 Mapa Powiatu Bce

powierzchnia: 1.308 km2

ludność: ok. 62.000 mieszkanców

samorząd: 6 jednostek samorządów gminnych oraz samorząd powiatowy

Rada Powiatu: 19 radnych

Zarząd Powiatu: 5 osób

SEKRETARIAT tel.: 89* 762-17-20 fax: 89* 762-53-10

 

Wykaz wydziałów i komórek organizacyjnych oraz symbole oznaczania dokumentów i podstawowe telefony.

 

1)    Wydział Organizacyjny – OR     tel: 89*762-97-33  (Naczelnik)
Zamówienia publiczne / Rejestr stowarzyszeń
tel.kom: 539 782 546  
 
2)    Wydział Finansów  –     tel.kom: 539-782-563 (Skarbnik)
 
3)   Księgowość  - tel.kom: 539 782 564 (Główny Księgowy) tel.89* 762 97 45
 
4)    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – GGN    tel: 89* 762-97-28   (Naczelnik)
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Obsługa interesnatów - tel.kom: 539 782 550   
Obsługa firm geodezyjnych - tel.kom: 539 782 551  
Pracownia mapy numerycznej - tel.kom: 539 782 552  
 Ewidencja Gruntów i Budynków
miasto Bartoszyce - tel.kom: 539 782 554
gmina Bartoszyce - tel.kom: 539 782 557
miasto i gmina Górowo Iławeckie - tel.kom: 539 782 555

gmina Sępopol i gmina Bisztynek - tel.kom: 539 782 555
Referat Gospodarki Nieruchomościami (zasób Skarbu Państwa i Powiatu)
tel.kom: 539 782 553  
 
5)    Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – R       tel: 89*762-97-22 (Naczelnik)
 
6)    Wydział Architektury i Budownictwa – AB    tel: 89*762-97-31 (Naczelnik)
 
7)    Wydział Komunikacji  –      tel: 89*762-97-36 (Naczelnik)
Prawo jazdy - tel.kom: 539 782 544, tel.kom: 539 782 545
Rejstracja pojazdów tel.kom: 539 782 540, tel.kom: 539 782 541,tel.kom: 539 782 542
Stacje Diagnost.Ośrodki Szkol.Kierow, Transport.drogowy - 89* 762 05 76
Wydział Komunikacji w Górowie Iławeckim - 89* 761 13 60
 
 8)    Stanowiosko Zarządzania Kryzysowego – Zk     tel: 89*762-97-20
 
9)    Powiatowy Rzecznik Konsumentów  – RzK      tel: 89*762-97-41 (Rzecznik)
 
10)    Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych  – RPS   tel.kom: 539-782-562
 
11)  Zespół Radców Prawnych – RP     tel.kom: 539-782-547 (wt, śr ,czw 8-12)