Informujemy, że Rada Powiatu Bartoszyckiego w uchwale nr XXXV/191/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 r. przyznała kwotę 30.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie powiatu bartoszyckiego.

W związku z tym Zarząd Powiatu Bartoszyckiego informuje, że wnioski o dotacje należy składać do dnia 12 maja 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1 (pok. 219).

Druk wniosku znajduje się w załaczniku do Uchwały nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Bartoszyckiego (do pobrania jako załącznik).

Także (do pobrania poniżej) publikujemy Uchwałę nr 82/239/2017 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie powiatu bartoszyckiego pozostających w dyspozycji finansowych Powiatu Bartoszyckiego oraz tryb rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

 

DSC03319ddd
Pod przewodnictwem Starosty Bartoszyckiego Pana Wojciecha Prokockiego w dniu 19 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W trakcie posiedzenia dokonano oceny i podsumowania pracy Zespołu za rok ubiegły oraz zatwierdzono główne kierunki działania i plan pracy Zespołu na 2017 rok. Na spotkaniu podsumowane zostały także działania służb, inspekcji i straży podczas okresu zimowego, przeanalizowano zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z braku drugiej przeprawy drogowo-mostowej w Bartoszycach, podsumowano zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz dokonano oceny obecnej nawierzchni stanu dróg.

Oceniając wypowiedzi uczestników posiedzenia należy stwierdzić, że służby, inspekcje i straże są świadome zagrożeń wynikających z okresu zimowego oraz realizowały szereg działań ratowniczych, porządkowych i prewencyjnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu bartoszyckiego.

DSC03318ddd

info/foto: Tomasz Kowal Stanowwisko Zarządznia Kryzysowego

Konkurs ngo

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ W FORMIE WSPARCIA ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BARTOSZYCKIEGO W ROKU 2017

Serdecznie zapraszamy na konferecnję pt. "Depresja porozmawiajmy o niej", która odbędzie się 7 kwietnia 2017r. (piątek) o godz. 9.30 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach.

Poniżej plakat informacyjny oraz program konferencji.

Organizatorzy:

Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Fundacja na Rzecz Zdrowia

Powiat Bartoszycki

Plakat Fb

Program Fb

Zapraszamy na spotkanie informacyjne skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw w sprawie możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020, które odbędzie się 28 marca 2017r. o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, I piętro, ul. Grota Roweckiego 1.

Spotkanie przeprowadzą eksperci Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie, której Samorząd Województwa powierzył realizacje części I Osi Priorytetowej „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”.

W  programie spotkania zaplanowano następujące tematy:
-  godzina 12.00 - 12.20 - przedstawienie możliwości otrzymania dofinansowania dla przedsiębiorców ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020;
-  godzina 12.20 - 12.30 - pożyczki dla przedsiębiorców z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (przy WMARR);
- godzina 12.30 - 14.00- indywidualne konsultacje dotyczące możliwości otrzymania dotacji z RPO WiM.

Organizatorem spotkania jest  Powiat Bartoszycki oraz Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa oraz skorzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistów dotyczących możliwości otrzymania dotacji z RPO WiM.