DSC04439Pracownię RTG wyposażono w najnowoczesniejszy sprzęt. Wyremontowano pomieszczenia, usprawniono obsługę pacjentów.

Wstęgę przecięli wspólnie Dyrektor szpitala, przedstawiciele wykonawcy, koordynatora projektu,kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej, Starosta Powiatu Bartoszyckiego, Skarbnik Powiatu oraz radni powiatowi.

Dyrektor szpitala Sławomir Wójcik za dobrą współpracę podziekował  wszystkim osobom, firmom, instytucjom zaangażowanym w proces realizacji inwestycji. Koszt inwestycji to ok. 5,5 mln zł. Składa sie na niego zarówno remont  pomieszczeń, jak i zakup sprzętu.

Szpital z każdą kolejną inwestycją zmienia swoje oblicze. Poza pracownią RTG w ostatnim czasie wyremontowano również kuchnię oraz laboratorium analityczne (widoczne na jednym ze zdjęć), bufet, kaplice oraz zakupiono karetki.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Zakup, montaż, integracja sprzętu medycznego i wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych pracowni diagnostyki obrazowej wraz z finansowaniem w bloku „b” budynku Szpitala Powiatowego Im. Jana Pawła II Bartoszycach” :

Wartość inwestycji Łącznie 5 229 619,91zł brutto, w tym aparatura medyczna 3 916 729,39zł

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmował przeprowadzenie robót remontowo- modernizacyjnych oraz doposażenie pracowni diagnostyki obrazowej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach o:
•    Tomograf komputerowy 16 warstwowy
•    Aparat RTG typu telekomando
•    Cyfrowy aparat RTG typu zawieszenie sufitowe
•    Przenośne USG do pomocniczych badań i zabiegów pod kontrolą wzroku
•    Stacja diagnostyczna lekarska
•    Rozbudowa istniejącego systemu RIS/PACS (software, hardware)

Pracownia diagnostyki obrazowej doposażona została również w meble, urządzenia higieniczno- sanitarne oraz przybory sanitarne.

Powierzchnia objęta adaptacją i remontem wyniosła ok 331,4 m2
Celem realizacji projektu było wykonanie remontu i modernizacji pracowni diagnostyki obrazowej dla potrzeb instalacji nowej aparatury medycznej, poprawa warunków pracy personelu szpitala, poprawa standardów wykonywania badań obrazowych, poprawa jakości procesu diagnostycznego oraz prawidłowa klasyfikacja do leczenia, a tym samym podniesienie skuteczności leczenia, skrócenie czasu leczenia i w konsekwencji zwiększenia dostępności usług medycznych.


Z niniejszej infrastruktury będzie korzystał personel oraz mieszkańcy powiatu bartoszyckiego, jak również osoby przejezdne znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia życia. Przedmiotowa inwestycja stwarza możliwości zwiększenia dostępu do świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki dla strefy pośredniej, którą stanowią miejscowości oraz powiaty przyległe (braniewski, lidzbarski i kętrzyński) w przypadku awarii posiadanej aparatury diagnostyki obrazowej oraz diagnostyki na aparatach medycznych wysokospecjalistycznych (m.in. tomograf komputerowy), których nie posiadają placówki znajdujące się na powyżej wymienionych powiatach przyległych.

1.    Tomograf komputerowy 16 warstwowy umożliwiający uzyskanie 16 warstw submilimetrowych oraz 16 warstw ponad milimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor, 24 rzędy detektora w osi, średnica otworu gantry 70 cm, maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania lub precyzji powtarzalności pozycjonowania 227 kg, sterowanie ruchami stołu i gantry z obu stron gantry (lewa, prawa), automatyczne pozycjonowanie pacjenta do wybranego na panelu gantry punktu referencyjnego (co najmniej trzy różne pozycje referencyjne), dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami o przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typy Flat 19", niezależna konsola diagnostyczna o rozdzielnej bazie danych umożliwiająca pracę przy wyłączonym tomografie komputerowym.
2.    Aparat RTG typu telekomando: analogowy ze wzmacniaczem obrazu, automatyczne pozycjonowanie blatu stołu w pozycji poziomej, generator wysokiej częstotliwości, moc generatora 65 kW, max prąd w radiografii 800 mA, szybkość chłodzenia lampy 125 kHU/min.
3.    Cyfrowy aparat RTG typu zawieszenie sufitowe: zakres ruchu wózka z kolumną i kołpakiem - wzdłużnie 418 cm, zakres ruchu wózka z kolumną i kołpakiem - w poprzek 303 cm, zakres pionowego ruchu lampy 180 cm, obrót lampy w osi pionowej 340 st, obrót lampy w osi poziomej 240 st.
4.    Przenośne USG do pomocniczych badań i zabiegów pod kontrolą wzroku: nowoczesna konstrukcja i ergonomia, zintegrowana stacja robocza i system archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury, statyw jezdny z oddzielnym zasilaczem, z 3 portami dla głowic USG i uchwytem dla aparatu przenośnego, możliwość pracy aparatu na zasilaniu sieciowym i na baterii, doppler kolorowy.

logo ZK2
Starosta Bartoszycki informuje, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. (termin zapasowy 9 czerwca) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE – SAREX 17/I z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W trakcie ćwiczenia planowane jest włączenie syren alarmowych na terenie części lub całego województwa warmińsko – mazurskiego (sygnał alarmowy dotyczący zagrożenia z powietrza).

Włączenie syren odbędzie się na podstawie §10 ust 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ WNIOSKI W RAMACH KONKURSU O ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

        Zarząd Powiatu Bartoszyckiego zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817, z późn. zm.) działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski pod względem merytorycznym  złożone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19.04.2017 r. dotyczącego zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym.

Członkowie komisji konkursowej oceniać będą oferty realizacji zadań określonych w § 1 pkt 3 i pkt 13 rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z  2016 r. poz. 1945) złożone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Konkurs realizowany  jest w formie wsparcia realizacji projektów złożonych w ramach wykonania następujących zadań:

1. „ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych  w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy  w procesie rehabilitacji ”

2. „ świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

  • uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817, z późn. zm. )  do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej,
  • posiadanie dobrej znajomości problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817, z późn. zm.)
  • posiadanie wiedzy na temat środowiska osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu bartoszyckiego
  • przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać w postaci wypełnionego formularza pn. „Zgłoszeniu kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

        „Zgłoszenie kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu” należy przesłać na adres:                                               

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach,

ul. Limanowskiego 11

11-200 Bartoszyce

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 04.05.2017 r. do dnia 15.05.2017 r. do godz. 15.00.

Za datę złożenia zgłoszenia w przypadku wysłania zgłoszenia drogą listowną, uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Ostateczną decyzję o wyborze członków komisji konkursowej wyłonionych w ramach złożonych zgłoszeń podejmie Starosta Bartoszycki.

Z  treścią ogłoszenia o konkursie można zapoznać się  na stronie  Biuletynu Informacji  Publicznej Powiatu Bartoszyckiego oraz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

                                                                                                          

                                                                                                              Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                                                              Wojciech Prokocki

         Bartoszyce, dn. 20.04.2017 r.                                                          

OGŁOSZENIE KONKURSU  O ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ

W FORMIE WSPARCIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ

I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

          Zarząd Powiatu Bartoszyckiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Bartoszyckiego, co najmniej 12  miesięcy przed dniem złożenia oferty do udziału w otwartym konkursie ofert dotyczącym zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Rodzaj zadań objętych konkursem:         

1. „ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji ”

2. „ świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej ”.

                Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach  ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce w pokoju nr 16 , albo korespondencyjnie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty przesłanej drogą listowną uważa się datę stempla pocztowego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ  Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz umieszczonym adresem zwrotnym Oferenta.

Formularze ofertowe a także szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego oraz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

                                                                        Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                             Wojciech Prokocki 

Bartoszyce, dn. 20.04.2017 r.