OGŁOSZENIE KONKURSU  O ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ

W FORMIE WSPARCIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ

I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

          Zarząd Powiatu Bartoszyckiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Bartoszyckiego, co najmniej 12  miesięcy przed dniem złożenia oferty do udziału w otwartym konkursie ofert dotyczącym zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Rodzaj zadań objętych konkursem:         

1. „ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji ”

2. „ świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej ”.

                Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach  ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce w pokoju nr 16 , albo korespondencyjnie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty przesłanej drogą listowną uważa się datę stempla pocztowego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ  Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz umieszczonym adresem zwrotnym Oferenta.

Formularze ofertowe a także szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego oraz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

                                                                        Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                             Wojciech Prokocki 

Bartoszyce, dn. 20.04.2017 r.                                          

                                                                                                   

kleszcz
Zbliżają się cieplejsze miesiące, podczas których korzystamy z form wypoczynku na świeżym powietrzu. Przebywanie na obszarach porośniętych wysoką trawą, zaroślami, krzakami i drzewami zwiększa ryzyko pokąsania przez kleszcze mogące przenosić groźne dla zdrowia bakterie, wirusy i pierwotniaki.

Informujemy, że Rada Powiatu Bartoszyckiego w uchwale nr XXXV/191/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 r. przyznała kwotę 30.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie powiatu bartoszyckiego.

W związku z tym Zarząd Powiatu Bartoszyckiego informuje, że wnioski o dotacje należy składać do dnia 12 maja 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1 (pok. 219).

Druk wniosku znajduje się w załaczniku do Uchwały nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Bartoszyckiego (do pobrania jako załącznik).

Także (do pobrania poniżej) publikujemy Uchwałę nr 82/239/2017 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie powiatu bartoszyckiego pozostających w dyspozycji finansowych Powiatu Bartoszyckiego oraz tryb rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

 

DSC03319ddd
Pod przewodnictwem Starosty Bartoszyckiego Pana Wojciecha Prokockiego w dniu 19 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W trakcie posiedzenia dokonano oceny i podsumowania pracy Zespołu za rok ubiegły oraz zatwierdzono główne kierunki działania i plan pracy Zespołu na 2017 rok. Na spotkaniu podsumowane zostały także działania służb, inspekcji i straży podczas okresu zimowego, przeanalizowano zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z braku drugiej przeprawy drogowo-mostowej w Bartoszycach, podsumowano zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz dokonano oceny obecnej nawierzchni stanu dróg.

Oceniając wypowiedzi uczestników posiedzenia należy stwierdzić, że służby, inspekcje i straże są świadome zagrożeń wynikających z okresu zimowego oraz realizowały szereg działań ratowniczych, porządkowych i prewencyjnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu bartoszyckiego.

DSC03318ddd

info/foto: Tomasz Kowal Stanowwisko Zarządznia Kryzysowego