kleszczSezon na kleszcze rozpoczyna się wraz z nadejściem wiosny

Wraz z nadejściem wiosny, gdy jest wilgotno i temperatura powietrza w ciągu doby zaczyna przekraczać 5-7°C, swoją aktywność rozpoczynają kleszcze, które żerują w lasach, ogrodach, parkach i na łąkach. Poprzez ssanie krwi kręgowca przechodzą do kolejnego stadium rozwojowego, przenosząc przy tym chorobotwórcze bakterie i wirusy.

Powiat bartoszycki zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych do udziału w otwartym konkursie ofert dotyczącym zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Rodzaj zadań objętych konkursem:
1. „ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych
w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych
w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej
i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy
z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji ”;


2. „ świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganieniezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej ”.


Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce w pokoju nr 16 albo korespondencyjnie od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia 11 maja 2018 r. do godz. 15.00.Za datę złożenia oferty przesłanej drogą listowną uważa się datę stempla pocztowego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz umieszczonym adresem zwrotnym oferenta.
Formularze ofertowe a także szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu oraz na stronie internetowej powiatu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Wojciech Prokocki

Bartoszyce, dn. 09.04.2018r.

DSC05844Podpisanie umowy na realizację zadania p.n. Przebudowa DP 1400N na odccinku Galiny-Kosy o długości 4,05 km"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC05859

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ IV”
INFORMUJEMY, ŻE W TERMINIE OD 28.02.2018 r. PROWADZONY BĘDZIE NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH


DLA OSÓB POWYŻEJ 30 LAT, POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA, ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


(dotacja 25 395,00 zł, wsparcie pomostowe - 1000zł x 12mcy)

Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego lub kętrzyńskiego. Formularze przyjmowane będą w Biurze Projektu w Lidzbarku Warmińskim oraz w Punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych: w Bartoszycach i w Kętrzynie.Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości, poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do złożenia na etapie rekrutacji.
telefon kontaktowy: (89) 616 00 58 oraz 575 507 616

 

Punkt konsultacyjny w powiecie bartoszyckim znajduje się w:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

II piętro, pokój 213,

tel. 539 782 862

 

Pliki do pobrania:

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Lokalnej Grupy działania "Warmiński Zakątek" w zakładce RPO WiM

 

plakat dotacja4 2018

Image00003Ponad 370 osób w powiecie bartoszyckim stawi się przed komisją lekarską.
Dnia 26 lutego 2018 roku, zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2018 roku, w powiecie bartoszyckim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa.


Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.


Uroczystego rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bartoszycach dokonali wspólnie Wojciech Prokocki – Starosta Bartoszycki oraz ppłk Mariusz Witkowski - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.
Powiatowa Komisja Lekarska w Bartoszycach z siedzibą w lokalu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 14 (budynek stołówki szkolnej), przyjmować będzie do dnia 16 marca 2018 r. w następujących terminach:


L.p. Miasto / Gmina Termin stawiennictwa
1. Gmina Bartoszyce 26-28.02. 2018 r.
2. Miasto i Gmina Bisztynek 1.03.2018 r.
3. Miasto i Gmina Sępopol 2.03.2018 r.
4. Gmina Górowo Iławeckie 5-6.03.2018 r.
5. Miasto Górowo Iławeckie 7.03.2018 r.
6. Miasto Bartoszyce 8-14.03.2018 r.
7. Dzień dla kobiet 15.03.2018 r.
8. Dzień dodatkowy 16.03.2018 r.
Przypominamy, że nieotrzymanie wezwania imiennego z urzędu miasta lub gminy nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawiennictwa w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.

źródło: T. K - Sam. Stanowisko Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach