syrena alarmowaStarosta Bartoszycki informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 26/13 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 roku, w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00 na terenie powiatu bartoszyckiego zostaną włączone syreny alarmowe, celem uczczenia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.


Włączenie syren nastąpi  w sposób określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 rok, poz. 96)

kmzb

Zachęcamy do skorzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To interaktywne narzędzie, dzięki któremu każdy obywatel może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy. Wystarczy wejść na stronę internetową Policji. Na mapie możemy zaznaczyć niebezpieczne miejsce i wybrać rodzaj zagrożenia, np. wandalizm lub niebezpieczne przejście.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. zatwierdziła program „ Zajęcia klubowe w WTZ”, a Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu.

 

Celem nowego programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.


Beneficjentami programu są:
1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.


W odniesieniu do art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1076), z zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” mogą korzystać osoby, których dotyczy wspomniany przepis, jeżeli rozpoczęły one udział w zajęciach klubowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 5 lipca 2018 roku (dotyczy to osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia).


Wniosek wypełniony elektronicznie o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu, zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Bartoszyckiego powinien złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku.
Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej.
Szczegółowe procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl lub pod nr tel. 89 762 96 73, 89 762 97 47.

Wniosek_jednostek_prowadzących_WTZ_o_przyznanie_środków_na_zajęcia_klubowe.doc

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego informuje, że w dniu 06.06.2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert dotyczący zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym ze środków PFRON w formie wsparcia realizacji n/w zadań:

Image00002
25 maja 2018 r.
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju samorządu terytorialnego oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał - J. Zbigniew Nadolny - Wicestarosta Bartoszycki za zasługi w działalności społecznej i samorządowej oraz na rzecz społeczności lokalnej

 

Image00001 Image00003

Image00004

Image00006

Image00007