Image00002
25 maja 2018 r.
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju samorządu terytorialnego oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał - J. Zbigniew Nadolny - Wicestarosta Bartoszycki za zasługi w działalności społecznej i samorządowej oraz na rzecz społeczności lokalnej

 

Image00001 Image00003

Image00004

Image00006

Image00007

 

kleszczSezon na kleszcze rozpoczyna się wraz z nadejściem wiosny

Wraz z nadejściem wiosny, gdy jest wilgotno i temperatura powietrza w ciągu doby zaczyna przekraczać 5-7°C, swoją aktywność rozpoczynają kleszcze, które żerują w lasach, ogrodach, parkach i na łąkach. Poprzez ssanie krwi kręgowca przechodzą do kolejnego stadium rozwojowego, przenosząc przy tym chorobotwórcze bakterie i wirusy.

Powiat bartoszycki zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych do udziału w otwartym konkursie ofert dotyczącym zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Rodzaj zadań objętych konkursem:
1. „ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych
w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych
w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej
i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy
z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji ”;


2. „ świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganieniezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej ”.


Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce w pokoju nr 16 albo korespondencyjnie od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia 11 maja 2018 r. do godz. 15.00.Za datę złożenia oferty przesłanej drogą listowną uważa się datę stempla pocztowego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz umieszczonym adresem zwrotnym oferenta.
Formularze ofertowe a także szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu oraz na stronie internetowej powiatu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Wojciech Prokocki

Bartoszyce, dn. 09.04.2018r.

DSC05844Podpisanie umowy na realizację zadania p.n. Przebudowa DP 1400N na odccinku Galiny-Kosy o długości 4,05 km"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC05859

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ IV”
INFORMUJEMY, ŻE W TERMINIE OD 28.02.2018 r. PROWADZONY BĘDZIE NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH


DLA OSÓB POWYŻEJ 30 LAT, POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA, ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


(dotacja 25 395,00 zł, wsparcie pomostowe - 1000zł x 12mcy)

Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego lub kętrzyńskiego. Formularze przyjmowane będą w Biurze Projektu w Lidzbarku Warmińskim oraz w Punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych: w Bartoszycach i w Kętrzynie.Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości, poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do złożenia na etapie rekrutacji.
telefon kontaktowy: (89) 616 00 58 oraz 575 507 616

 

Punkt konsultacyjny w powiecie bartoszyckim znajduje się w:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

II piętro, pokój 213,

tel. 539 782 862

 

Pliki do pobrania:

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Lokalnej Grupy działania "Warmiński Zakątek" w zakładce RPO WiM

 

plakat dotacja4 2018