1 25044 g

 

 

 

 

Termin:

od 24 lutego do 13 marca 2020 r.

 

Miejsce:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach ul. Limanowskiego 14 (budynek stołówki szkolnej).

 

Kogo wzywa się na kwalifikację?
1. mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1996–2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1999–2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji;
5. osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi:
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
b) dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej:
a) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień:
a) aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
c) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Image00001PKL Bce

 

Image00070
W dniu 2 grudnia 2019 r. w Bartoszyckim Domu Kultury w Bartoszycach odbyła się uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza podczas której Starosta Powiatu Bartoszyckiego J. Zbigniew Nadolny oraz Wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego Władysław Bogdanowicz nagrodzili "Wolontariuszy Powiatu Bartoszyckiego 2019".

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Starostowie złożyli Wolontariuszom najserdeczniejsze życzenia za poświęcenie swojego czasu, sił i zaangażowania na rzecz najbardziej potrzebujących, na rzecz drugiego człowieka.

Ideę wolontariatu należy zatem wspierać i propagować wszelkimi sposobami, a ludzi służbę powinniśmy doceniać i głęboko szanować. Tym bardziej, że wiele z tych osób działa zupełnie bezinteresownie, bez szukania poklasku czy uznania.

Wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru. Wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy, ale także tego kto udziela wsparcia. Uczy życia w zespole, wśród ludzi i dla ludzi.

 

Plakat FB

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1390N DW 512 (LEGINY) - LISKI - SĘPOPOL - OSTRE BARDO - SZCZURKOWO OD KM 0+000 DO KM 4+212

Image00066

Inwestycja realizowana była przy współudziale środków z Funduszu dróg Samorządowych. Umowa o dofinansowanie realizacji zadania z Wojewoda Warmińsko – Mazurskim podpisana została w dniu 22.05.2019 r.

Umowa z Wykonawcą robót podpisana został w dniu 27.05.2019 r.

Zadanie zakładało przebudowę odcinka drogi powiatowej o dł. 4,212 km od drogi wojewódzkiej nr 512 w msc. Leginy do granicy administracyjnej gminy Bartoszyce za msc. Skitno. Przedmiotowy odcinek stanowi pierwszy etap przebudowy całego ciągu drogowego drogi powiatowej nr 1390N.

Przedmiotowe zadanie stanowi inwestycję celu publicznego, której głównym założeniem jest poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,50 m oraz korektę łuków poziomych i pionowych niwelety drogi, a także podniesienie trwałości drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji drogi na przebudowywanym odcinku o długości 4,212 km. W ramach zadania w aspekcie bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu niechronionych uczestników ruchu drogowego wybudowano dwie zatoki autobusowe z peronami i dwa perony dla wysiadających.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

Odwodnienie: wymianę przepustów pod koroną drogi; wymianę i montaż przepustów pod zjazdami; odnowę istniejących rowów przydrożnych.

Jezdnia i zjazdy: wykonanie poszerzenia jezdni, wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7 cm na całej długości jezdni tj. 4,212 km oraz na zjazdach; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm na całej długości jezdni tj. 4,212 km oraz na zjazdach.

Budowa peronów i zatok autobusowych: wykonanie 2 szt. peronów przystankowych z kostki brukowej betonowej i 2 zatok autobusowych z peronami z kostki brukowej betonowej;

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: montaż znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie ze stałą organizacją ruchu.

Wykonawcą robót budowalnych było konsorcjum firm:

  1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg I Mostów Sp. z o. o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 – Lider Konsorcjum
  2. ”ALTOR” Sp. z o. o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 – Partner Konsorcjum

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma: Zakład Usług Drogowych Leszek Michałek, ul. Kościuszki 12, 11-200 Bartoszyce.

Koszty inwestycji

Wartość inwestycji [zł]

Wartość robót budowlanych [zł]

Kwota dofinansowania [zł]

Wkład własny [zł]

Data podpisania umowy z wykonawcą

Umowny termin zakończenia inwestycji

4 416 496,53

4 400 896,53

2 200 448,00

2 216 048,53

27.05.2019

31.10.2019