W związku ze wzrostem zachorowań wywołanych koronawirusem 2019 nCo-V Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach przekazuje informacje dla osób podróżujących i powracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej.

2019 nCoV ULOTKA PL2019 nCoV ULOTKA ENG

2019 nCoV ULOTKA ChRL

Image00001
W dniu 22 stycznia 2020 r. w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej powiatu bartoszyckiego. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Zespołu ds. Ekonomii Społecznej powiatu bartoszyckiego Pan J. Zbigniew Nadolny - Starosta Powiatu Bartoszyckiego. Przywitał zebranych oraz przedstawił planowany porządek spotkania.

Głównym celem spotkania była wymiana informacji w zakresie działań podejmowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie oraz wypracowania katalogu potrzeb podmiotów realizujących działania z zakresu włączenia społecznego z terenu powiatu bartoszyckiego.

1 25044 g

 

 

 

 

Termin:

od 24 lutego do 13 marca 2020 r.

 

Miejsce:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach ul. Limanowskiego 14 (budynek stołówki szkolnej).

 

Kogo wzywa się na kwalifikację?
1. mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1996–2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1999–2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji;
5. osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi:
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
b) dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej:
a) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień:
a) aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
c) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Image00001PKL Bce

 

Image00070
W dniu 2 grudnia 2019 r. w Bartoszyckim Domu Kultury w Bartoszycach odbyła się uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza podczas której Starosta Powiatu Bartoszyckiego J. Zbigniew Nadolny oraz Wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego Władysław Bogdanowicz nagrodzili "Wolontariuszy Powiatu Bartoszyckiego 2019".

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Starostowie złożyli Wolontariuszom najserdeczniejsze życzenia za poświęcenie swojego czasu, sił i zaangażowania na rzecz najbardziej potrzebujących, na rzecz drugiego człowieka.

Ideę wolontariatu należy zatem wspierać i propagować wszelkimi sposobami, a ludzi służbę powinniśmy doceniać i głęboko szanować. Tym bardziej, że wiele z tych osób działa zupełnie bezinteresownie, bez szukania poklasku czy uznania.

Wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru. Wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy, ale także tego kto udziela wsparcia. Uczy życia w zespole, wśród ludzi i dla ludzi.

 

Plakat FB