Zarząd Powiatu Bartoszyckiego informuje, że w dniu 06.06.2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert dotyczący zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym ze środków PFRON w formie wsparcia realizacji n/w zadań:

 Rodzaj zadań objętych konkursem:
1. „ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji ”
2. „ świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej ”.

 

Wyniki konkursu:
W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęła 1 oferta. W związku z tym, że spełnia kryteria formalne i merytoryczne została rozpatrzona pozytywnie. Przyznano dofinansowanie na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1 niżej wymienionemu oferentowi:
Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych „SION” w Bartoszycach – ul. Bema 51A, 11-200 Bartoszyce – Tytuł projektu „ Szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnością
- oferta otrzymała 79 pkt - przyznano kwotę dofinansowania ze środków PFRON w wysokości – 8 500,00 zł ( słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).

                                                                                                                                                         Wojciech Prokocki

                                                                                                                                                      Przewodniczący Zarządu

Bartoszyce, dn. 12.06.2018 r.