Powiat bartoszycki zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych do udziału w otwartym konkursie ofert dotyczącym zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Rodzaj zadań objętych konkursem:
1. „ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych
w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych
w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej
i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy
z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji ”;


2. „ świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganieniezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej ”.


Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce w pokoju nr 16 albo korespondencyjnie od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia 11 maja 2018 r. do godz. 15.00.Za datę złożenia oferty przesłanej drogą listowną uważa się datę stempla pocztowego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz umieszczonym adresem zwrotnym oferenta.
Formularze ofertowe a także szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu oraz na stronie internetowej powiatu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Wojciech Prokocki

Bartoszyce, dn. 09.04.2018r.