23231371 1951256798478773 7719001129182105872 n
W dniu 6 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu o dł. 3,5” km"

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim.

Wartość robót budowlanych wynosi: 3 989 476,14 zł. brutto
w tym:

1 500 000,00 zł stanowią środki pochodzące z Lasów Państwowych

100 000,00 zł jest to udział Gminy Sępopol pozostała część

2 389 476,14 to środki pochodzące z budżetu powiatu bartoszyckiego

Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30.06.2018r.

 23167505 1951256848478768 1187464960245722760 n

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Odwodnienie

 1. Wymianę przepustów pod koroną drogi;
 2. Wymianę i montaż przepustów pod zjazdami;
 3. Odnowę rowów przydrożnych.

Roboty przygotowawcze:

 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem mapy powykonawczej
 2. Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą świadków granicznych z napisem PAS DROGOWY
 3. Usunięcie zakrzaczeń z pasa drogowego
 4. Montaż rur osłonowych

Jezdnia i zjazdy

 1. Ścięcie zawyżonego pobocza drogi z obróbką przy pniach drzew
 2. Rozbiórkę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
 3. Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
 4. Wykonanie warstwy odsączającej i mrozoochronnej
 5. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
 6. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej
 7. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej
 8. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie

Budowa chodników i zatok autobusowych

 1. Wykonanie koryta pod chodnik, perony i zatoki autobusowe
 2. Wykonanie warstwy odsączającej pod chodnik, perony i zatoki autobusowe
 3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod zatoki autobusowe
 4. Wykonanie nawierzchni chodnika, peronów i zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej;