OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ WNIOSKI W RAMACH KONKURSU O ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

        Zarząd Powiatu Bartoszyckiego zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817, z późn. zm.) działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski pod względem merytorycznym  złożone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19.04.2017 r. dotyczącego zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym.

Członkowie komisji konkursowej oceniać będą oferty realizacji zadań określonych w § 1 pkt 3 i pkt 13 rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z  2016 r. poz. 1945) złożone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Konkurs realizowany  jest w formie wsparcia realizacji projektów złożonych w ramach wykonania następujących zadań:

1. „ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych  w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy  w procesie rehabilitacji ”

2. „ świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

  • uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817, z późn. zm. )  do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej,
  • posiadanie dobrej znajomości problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817, z późn. zm.)
  • posiadanie wiedzy na temat środowiska osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu bartoszyckiego
  • przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać w postaci wypełnionego formularza pn. „Zgłoszeniu kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

        „Zgłoszenie kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu” należy przesłać na adres:                                               

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach,

ul. Limanowskiego 11

11-200 Bartoszyce

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 04.05.2017 r. do dnia 15.05.2017 r. do godz. 15.00.

Za datę złożenia zgłoszenia w przypadku wysłania zgłoszenia drogą listowną, uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Ostateczną decyzję o wyborze członków komisji konkursowej wyłonionych w ramach złożonych zgłoszeń podejmie Starosta Bartoszycki.

Z  treścią ogłoszenia o konkursie można zapoznać się  na stronie  Biuletynu Informacji  Publicznej Powiatu Bartoszyckiego oraz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

                                                                                                          

                                                                                                              Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                                                              Wojciech Prokocki

         Bartoszyce, dn. 20.04.2017 r.