OGŁOSZENIE KONKURSU  O ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ

W FORMIE WSPARCIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ

I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

          Zarząd Powiatu Bartoszyckiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Bartoszyckiego, co najmniej 12  miesięcy przed dniem złożenia oferty do udziału w otwartym konkursie ofert dotyczącym zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Rodzaj zadań objętych konkursem:         

1. „ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji ”

2. „ świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej ”.

                Oferty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach  ul. Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce w pokoju nr 16 , albo korespondencyjnie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty przesłanej drogą listowną uważa się datę stempla pocztowego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ  Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz umieszczonym adresem zwrotnym Oferenta.

Formularze ofertowe a także szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego oraz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

                                                                        Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                             Wojciech Prokocki 

Bartoszyce, dn. 20.04.2017 r.                                          

                                                                                                   

Załączniki: