DSC03319ddd
Pod przewodnictwem Starosty Bartoszyckiego Pana Wojciecha Prokockiego w dniu 19 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W trakcie posiedzenia dokonano oceny i podsumowania pracy Zespołu za rok ubiegły oraz zatwierdzono główne kierunki działania i plan pracy Zespołu na 2017 rok. Na spotkaniu podsumowane zostały także działania służb, inspekcji i straży podczas okresu zimowego, przeanalizowano zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z braku drugiej przeprawy drogowo-mostowej w Bartoszycach, podsumowano zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz dokonano oceny obecnej nawierzchni stanu dróg.

Oceniając wypowiedzi uczestników posiedzenia należy stwierdzić, że służby, inspekcje i straże są świadome zagrożeń wynikających z okresu zimowego oraz realizowały szereg działań ratowniczych, porządkowych i prewencyjnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu bartoszyckiego.

DSC03318ddd

info/foto: Tomasz Kowal Stanowwisko Zarządznia Kryzysowego