Konkurs ngo

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ W FORMIE WSPARCIA ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BARTOSZYCKIEGO W ROKU 2017

§ 1

Rodzaj zadania

Wsparcie może być przyznane w następującym zakresie:

 1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa  przyrodniczego – 8.000 zł :
  1. konkursy wiedzy ekologicznej,
  2. promocja zachowań proekologicznych w życiu codziennym, edukacja ekologiczna (przykładowa tematyka: segregacja śmieci, palenie śmieci, środki chemiczne niebezpieczne dla środowiska),
  3. ochrona siedlisk zwierząt, ochrona pożytecznych owadów, w szczególności pszczół,
  4. akcje, wydarzenia związane z ochroną przyrody, np. zbieranie śmieci, zbiórka elektrośmieci, baterii itp.,
  5. nasadzenia drzew, w szczególności gatunków miododajnych.
   1. Ochrona i promocja zdrowia – 15.000 zł :
    1. wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Bartoszyckiego.
   2. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – 10.000 zł :
    1. warsztaty edukacyjne,
    2. festyny i pikniki rodzinne,
    3. wydarzenia o charakterze rekreacyjno-sportowym,
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 10.000 zł:
  1. wspieranie inicjatyw w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

§ 2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Na realizację powyższego zadania przeznacza się kwotę 43.000,00 zł.

§ 3

Zasady przyznawania dotacji

1) W otwartym konkursie ofert na realizację zadań określonych w § 1 mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.2016.1817 t.j.).

2) Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2016 poz.1300).

3) Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania można pobrać ze strony Biuletynu Informacji publicznej Powiatu Bartoszyckiego: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki/  w zakładce Ogłoszenia Ogólne lub ze strony Starostwa Powiatowego w Bartoszycach http://www.powiatbartoszyce.pl zakładka Organizacje Pozarządowe/ Otwarty konkurs ofert.

4) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1(pokój 219).

 1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „ Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego powiatu bartoszyckiego w 2017 r.”
 2. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do urzędu lub data stempla pocztowego.

5) Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):

 1. Aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub wydruk elektroniczny.
 2. Aktualny statut lub inny dokument wskazujący zakres działalności podmiotu oraz osoby  uprawnione do reprezentacji – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
  (-ów).
 4. Inne załączniki wynikające z warunków realizacji zadania.

6) W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone zadania lub nieprawidłowo bądź nieterminowo rozliczyły dotacje z budżetu powiatu bartoszyckiego w ciągu poprzedzającego roku, którego konkurs dotyczy.   

7) Oferty należy składać, przed rozpoczęciem realizacji zadania.

8) Dotowane z budżetu powiatu będą w szczególności zadania realizowane na terenie powiatu bartoszyckiego.

§ 4

Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 10.04.2017r.
 2. Termin realizacji zadania opisanego w ofercie powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i kończyć do dnia 30 listopada 2017r.
 3. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które zleceniobiorca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy.
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
  1. wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
  2. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji, która umożliwi ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowo-finansowym.
  3. złożenia sprawozdania z wykonania zadania na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2016 poz. 1300) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
 5. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na konto Zleceniodawcy  w terminie
  15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

§ 5

Termin składania ofert

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach, w terminie do dnia 10.04.2017 r. do godz. 16.00.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu lub data stempla pocztowego.

§ 6

Tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od ostatniego dnia terminu składania ofert.
 2. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnych i merytorycznych.
 3. Oceny formalnej złożonych ofert dokona pracownik merytoryczny Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.
 4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych podlegają jednemu uzupełnieniu - oferent ma prawo uzupełnić braki formalne w ciągu 5 dni.
 5. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
 6. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa – powołana przez Zarząd Powiatu na drodze uchwały, w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.
 7. Kryteria oceny projektu:

KWESTIONARIUSZ OCENY MERYTORYCZNEJ

Lp.

Kryteria oceny merytorycznej

Maksymalna ilość punków

1.

Sposób realizacji zadania:

(30)

- zgodność oferty z założeniami konkursu (m.in. czy oferta dokładnie odpowiada na potrzeby konkursu itp.),

5

- adekwatność i jakość przyjętych metod i działań do realizacji zadania (m.in. trafność przyjętych metod i działań, przejrzystość realizacji zadania, wykonalność zadania, czy zadanie może być realizowane przez organizację po zakończeniu finansowania itp.),

5

- efekty realizacji zadania z stosunku do założeń konkursu (m.in. liczba odbiorców, świadczeń, wydarzeń itp.),

5

- harmonogram działań w odniesieniu do zadania (m.in. realność realizacji zadania w założonych terminach, zbyt krótki lub zbyt długi okres realizacji zadania itp.).

5

-  posiadanie partnerstwa na rzecz realizacji zadania publicznego

10

2.

Budżet zadania:

(30)

- ogólny oraz jednostkowy koszt realizacji zadania (m.in.)czy budżet spójny jest z harmonogramem działań, czy budżet jest realny w stosunku do zadania – czy nie jest on zawyżony lub zaniżony, czy wszystkie działania w realizacji zadania mają odniesienie w budżecie, czy wydatki są konieczne i uzasadnione itp.),

15

- wkład finansowy i osobowy w realizację zadania (m.in. czy budżet jest czytelny, czy poszczególne pozycje są dostatecznie opisane, czy każdy wydatek ma odniesienie do działania, czy wszystkie pozycje budżetowe są uzasadnione, czy organizacja angażuje w realizację zadania wolontariuszy lub pracę społeczną członków itp.)

15

3.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez Wnioskodawcę, w tym:

(40)

- dotychczasowe doświadczenia we współpracy z organizacją (m.in. projektowe oraz pozaprojektowe, ocena rzetelności i terminowości wykonywania zadań, rozliczenia się z realizacji zadania itp.),

10

- doświadczenie w realizacji podobnych zadań (doświadczenie w zarządzaniu podobnymi projektami, uzyskane efekty, poziom merytoryczny dotychczasowych działań w zakresie podobnych zadań, nawiązane kontakty zewnętrzne, uzyskane nagrody itp.),

10

- posiadane zasoby lokalowe, sprzętowe i finansowe organizacji (m.in. posiadanie odpowiedniego lokalu lub obiektu do prowadzenia zadania,

5

- personel organizacji oraz jej partnerów w stosunku do realizacji zadania (m.in. ilość i  przygotowanie zawodowe osób zatrudnionych, ilość osób współpracujących, ilość wolontariuszy itp.).

15

Maksymalna liczba punktów

(100)

 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Bartoszyckiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Decyzja Zarządu Powiatu o przyznaniu dotacji jest podstawą do podpisania umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania
  i rozliczania zadania.
 3. Złożenie ofert nie jest jednoczesne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
  w oczekiwanej wysokości.
 4. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia korekty kosztorysu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 6. W przypadku kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, beneficjent może zrezygnować z przyjęcia przyznania dotacji.
 7. Uzyskana przez organizacje dotacja nie może być przeznaczona na:
 1. koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa księgowa, informatyk, obsługa biurowa itp.) i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, materiały i wyposażenie biurowe, opłaty pocztowe itp.),
 2. podatki, cła i opłaty skarbowe,
 3. opłaty leasingowe, zobowiązania z tytułu otrzymania kredytów, inwestycje,
 4. nabycie i dzierżawę gruntów,
 5. prace budowlane i remontowe, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
 6. prowadzenie działalności gospodarczej i politycznej podmiotu,
 7. zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy.

15) Zarząd Powiatu Bartoszyckiego zastrzega prawo unieważnienia konkursu, w całości lub w zakresie poszczególnych zadań, w przypadku:

 1. braku ofert,
 2. gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,

16) W przypadku, o którym mowa w pkt.15, Zarząd Powiatu podejmuje decyzję
o ponownym ogłoszeniu konkursu ofert.

17) Warunkiem zawarcia umowy jest: podanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji
i prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków otrzymanych w formie dotacji.

18) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zdania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadań publicznych i wzoru sprawozdania  wykonania tego zadania (Dz.U. 2016 poz. 1300).

19) Udzielający dotacji ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

§ 7

Zadania z realizowane przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego

 1. W 2016 r. na realizację w formie wsparcia zadań publicznych powiatu bartoszyckiego oraz w trybie art. 16 ust 7 ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji w następujących zakresach:
  1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa  przyrodniczego – 7.079,01 zł
  2. Ochrona i promocja zdrowia – 5.000,00 zł
  3. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – 14.832,63 zł
  4. Wspieranie u upowszechnianie kultury fizycznej - 9.937,26 zł