1 25044 g
Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu bartoszyckiego zostanie przeprowadzona w okresie od 27 lutego do 17 marca 2017 r. Powiatowa Komisja Lekarska w Bartoszycach swoją siedzibę mieć będzie w lokalu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 14 (budynek stołówki szkolnej).

 

Terminarz wzywania:

L.p. Miasto / Gmina Termin stawiennictwa
1. Gmina Bartoszyce 27.02. – 1.03.2017 r.
2. Miasto i Gmina Sępopol 2 – 3.03.2017 r.
3. Gmina Górowo Iławeckie 6.03.2017 r.
4. Miasto i Gmina Bisztynek 7.03.2017 r.
5. Miasto Górowo Iławeckie 8.03.2017 r.
6. Miasto Bartoszyce 9-15.03.2017 r.
7. Kobiety 16.03.2017 r.
8. Dzień dodatkowy 17.03.2017 r.

 

W 2017 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1)    mężczyzn urodzonych w 1998 r.;
2)    mężczyzn urodzonych w latach 1993–1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3)    osoby urodzone w latach 1996–1997, które:
a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4)    kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321);
5)    osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1)    wójtowi lub burmistrzowi:
a)    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
b)    dokument potwierdzający przyczyn niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2)    powiatowej komisji lekarskiej:
a)    posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3)    wojskowemu komendantowi uzupełnień:
a)    aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
b)    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
c)    potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

Na osobach, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, obowiązek ten ciąży do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Niestawienie się osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, a także odmowa poddania się badaniom lekarskim (w tym specjalistycznym) podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

Więcej informacji znajduje się w obwieszczeniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2017 roku. (załącznik poniżej)

20160205 125359 1

PKL Bce

Załącznik:

Obwieszczenie_2017_-_wypełnione.pdf