Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego - Powierzenia prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Bartoszyckiego w 2017 r.

 

1. Podstawy prawne

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814);

2) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015, poz. 1255);

3) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.);

2. Informacje ogólne

1) Konkurs ogłasza Zarząd Powiatu Bartoszyckiego.

2) Konkurs jest organizowany w związku z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Głównym celem zadania jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomocy prawnej mogą udzielać organizacje pozarządowe zgodnie z art. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

3. Przedmiot konkursu

1) Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, która podejmie się w ramach działań statutowych, wykonania zadania polegającego na prowadzeniu Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Bartoszyckiego. Pomoc prawna powinna być świadczona w lokalu na terenie powiatu bartoszyckiego wskazanym przez Starostę Bartoszyckiego.

2) Starosta Bartoszycki w umowie zawartej z organizacją pozarządową określi m.in. szczegółowy harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna winna być świadczona w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych. W pomieszczeniach przeznaczonych dla osób oczekujących organizacja prowadząca punkt powinna udostępnić informacje m.in. o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

3) Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 3 lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

4) Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom fizycznym wskazanym w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015, poz. 1255).

4. Oferenci

Do konkursu mogą przystąpić podmioty posiadające doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez: złożenie pisemnego zobowiązania: zapewnienia poufności w związku z prowadzeniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

5. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania i zasady przyznawania dotacji.

1) na realizację zadania przewidziano na rok 2017 ogółem kwotę: 60.725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 0,88 złotych).

2) w konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

6. Termin realizacji zadania:

Zaplanowane zadanie przedstawione w ofercie winno obejmować okres prowadzenia punktu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

7. Dodatkowe informacje:

Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący w roku 2017 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Bartoszyckiego zobowiązany będzie do realizowania zadnia zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w tym m.in. do prowadzenia dokumentacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

8. Opis przebiegu konkursu

1) Oferta powinna zostać sporządzona w formie papierowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300) i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji. Ofertę należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: Konkurs na „Powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Bartoszyckiego w roku 2017” -   z adnotacją : Nie otwierać !!!

2) Adres korespondencyjny:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce; ul. Grota Roweckiego 1 pok. nr 219.

3) Termin składania ofert:

            25 listopada 2016 roku do godz. 1500

            - decyduje data wpływu do Sekretariatu Starostwa Powiatowego (2 piętro; pok. nr 219).

4) Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”). Oferty wypełnione nieczytelnie, zawierające niewypełnione pola lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

5) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, gdyż otrzyma ją podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

6) Do oferty należy załączyć:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

c) informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie;

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych zapewniających wykonanie zadania;

e) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

f) aktualny statut podmiotu składającego ofertę;

g) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji celowej;

h) oświadczenie potwierdzające, że osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi podmiotu składającego ofertę oraz do reprezentowania go w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

i) oświadczenie potwierdzające, że w organach podmiotu składającego ofertę nie pełnią funkcji osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;

j) oświadczenie potwierdzające, że zadania będą realizowane przez osoby uprawnione wskazane w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

k) informacje o posiadanym zasobie kadrowym, tj. CV oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie osób, które zostaną zaangażowane do realizacji przedmiotowego zadania;

l) umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy;

m) pisemne zobowiązanie do realizacji zadania z zachowaniem zasad poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem;

n) pisemne zobowiązanie zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów;

o) informację o dotychczasowym doświadczeniu w zakresie udzielania pomocy;

p) zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Starostę Bartoszyckiego wobec osób realizujących zadanie.

7) Załączniki do oferty winny zostać złożone w oryginale lub w poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby upoważnione do reprezentowania (Oferenta).

9. Ocena ofert

1) Procedura rozpatrywania ofert będzie obejmować ocenę formalną i merytoryczną.

2) Ocena formalna będzie obejmowała sprawdzenie:

  1. zachowania terminu złożenia oferty,
  2. zachowania wymogów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300) - i podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji,
  3. załączenia wszystkich wymaganych dokumentów - oferta zawierająca braki formalne podlega odrzuceniu.

3) Ocena merytoryczna ofert będzie dokonana zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do realizacji zadania zostanie wybrany podmiot, którego oferta została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie ogłoszone wraz ze wskazaniem wysokości przyznanych środków publicznych.

10. Inne postanowienia

Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją nie będą zwracane wnioskodawcom i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Bartoszyckim a uprawnionym podmiotem. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Starostwa Powiatowego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację przedmiotowego zadania.