Stopka baner internet

Materiał opracowany przez Powiat Bartoszycki.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 25 sierpnia 2016 r., została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny – Kosy na długości 4,00 km  wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy”
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: poprawa parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m.
Całkowita wartość projektu: 4.167 379,26 zł
Kwota dofinansowania ze środków  EFRROW: 2 651 703 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
Planowany termin realizacji inwestycji: 31 grudnia 2017r.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1400N na odcinku od drogi krajowej 51 w msc. Galiny do końca msc. Kosy o długości ok. 4 km. Przebudowana zostanie jezdnia na całym odcinku wraz ze zjazdami i odnową rowów przydrożnych. Wykonane zostaną chodniki i zatoki autobusowe w msc. Galiny i Kosy.


Aktualizacja: 17.10. 2016r. 

W dniu 17 października 2016 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy.


 Aktualizacja: 06.12. 2016r.

 Podpisanie umowy z wykonawcą

6 grudnia 2016r. została podpisana umowa na realizację inwestycji p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N na odcinku Galiny-Kosy na długości 4,00 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy" Umowę zawarto pomiędzy Powiatem Bartoszyckim i  firmą Strabag Sp. z o.o. - wykonawcą. Zakończenie realizacji robót zaplanowano na koniec sierpnia 2017r. Budżet realizacji inwestycji to kwota 2 948 852,29 zł.

 

 Aktualizacja: 08.05.2017r.

 Wznowienie robót budowlanych po okresie zimowym

Wykonawca – firma STRABAG Sp. z o.o. Oddział w Olsztynie w dniu 24.04.2017r. wznowiła roboty budowlane  po okresie zimowym.
 Roboty polegały na ustawieniu oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Początkowe roboty ziemne (ścięcie pobocza, poszerzenia, oczyszczanie rowu) będę prowadzone przy jednostronnym zawężeniu jezdni, natomiast w chwili rozkładania podbudowy droga na tym odcinku zostanie zamknięta na całej szerokości i zostaną wyznaczone objazdy.
Zaktualizowany harmonogram robót przewiduje zakończenie inwestycji na koniec lipca 2017r.


Aktualizacja: 02.06.2017r.

Realizacja przebudowy drogi - 1 czerwca 2017r.

 


Aktualizacja: 03.07.2017r.

Realizacja przebudowy drogi - 3 lipca 2017r

Trwa realizacja inwestycji. Aktualnie na odcinku skrzyżowanie z DP 1402N – Kosy wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o łącznej długości 1800m. Kolejnym etapem będzie wykonanie warstwy wiążącej na odcinku Galiny – skrzyżowanie z DP 1402N.  

Na odcinku, gdzie została wykonana warstwa wiążąca prowadzone będą prace związane z profilowaniem rowów przydrożnych i skarp.

 


 Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020