Herb Powiatu 3jpglogo pfron 5251

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OGŁOSZONEGO W DNIU 13 kwietnia 2016R.
Starosta Powiatu Bartoszyckiego informuje, że w dniu 13.06.2016 r. został rozstrzygnięty  otwarty konkurs ofert dotyczący zlecania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2016 roku na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w formie wsparcia wykonania poniższych zadań:

 

Rodzaj zadania: „ Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie  umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością  intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Wyniki konkursu:                                                                               
I Miejsce- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Jesteś-My” w Bartoszycach- ul. Limanowskiego 9, 11-200 Bartoszyce- Tytuł projektu: „ Jesteśmy odważni”- oferta otrzymała 93,5 pkt- kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5200,00  zł.(słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

II Miejsce- Stowarzyszenie „ Pomagaj-My” w Bartoszycach- ul. Bema 49, 11-200 Bartoszyce - Tytuł projektu: „ Chcę, mogę, potrafię”- oferta otrzymała 91,5 pkt- kwota dofinansowania ze środków PFRON – 7400,00 zł.(słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100).

III Miejsce Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach – ul. Bema 51A, 11-200 Bartoszyce – Tytuł projektu: „Ku samodzielności-zajęcia grupowe i indywidualne dla osób z niepełnosprawnością” -  oferta otrzymała 88,75 pkt - kwota dofinansowania ze środków PFRON– 7400,00 zł. ( słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100).


                                                                                                                                                                                                              Starosta Bartoszycki             
                                                                           
                                                                                                                                                                                                  Wojciech Prokocki


Bartoszyce, dn. 13.06.2016r.