kwalifikacja wojskowaKwalifikacja wojskowa na terenie powiatu bartoszyckiego zostanie przeprowadzona w okresie od 22 lutego do 11 marca 2016 r. Powiatowa Komisja Lekarska w Bartoszycach swoją siedzibę mieć będzie w lokalu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 14 (budynek stołówki szkolnej).

 Terminarz wzywania:

L.p. Miasto / Gmina Termin stawiennictwa
1. Miasto Górowo Iławeckie 22.02.2016 r.
2. Gmina Bartoszyce 23-25.02.2016 r.
3. Miasto i Gmina Sępopol 26.02.2016 r.
4. Miasto i Gmina Bisztynek 29.02. – 01.03.2016 r.
5. Gmina Górowo Iławeckie 2-3.03.2016 r.
6. Miasto Bartoszyce 4-9.03.2016 r.
7. Kobiety 10.03.2016 r.
8. Dzień dodatkowy 11.03.2016 r.

 

W 2016 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1)    mężczyzn urodzonych w 1997 roku;
2)    mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3)    osoby urodzone w latach 1995 - 1996, które:
a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4)    kobiety urodzone w latach 1992-1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
5)    osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1)    wójtowi lub burmistrzowi:
a)    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
b)    dokument potwierdzający przyczyn niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2)    powiatowej komisji lekarskiej:
a)    posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3)    wojskowemu komendantowi uzupełnień:
a)    aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
b)    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
c)    potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

Na osobach, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, obowiązek ten ciąży do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Niestawienie się osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, a także odmowa poddania się badaniom lekarskim (w tym specjalistycznym) podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

Więcej informacji znajduje się w obwieszczeniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

 Obwieszczenie_2016.pdf

 PKL Bce