Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

 • Naczelnik Wydziału GiGN, Geodeta Powiatowy - Andrzej Huszcza
 • Telefon kontaktowy:
  tel. (0-89) 762-97-28,
 • Wyślij e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:
 • Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa
 • Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkami stanowiącymi odrębną własność.
 • Wykreślenie służebności osobistej (dożywotniego użytkowania)
 • Zmiana klasyfikacji gruntów
 • Zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa, wzmianek o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, ciężaru realnego itp.
 • Wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali
 • Udostępnienie danych dotyczących cen i wartości nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych
 • Zarejestrowanie umowy dzierżawy w operacie ewidencji gruntów i budynków
 • Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
 • Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego

 

Wydział Architektury i Budownictwa

 • Dyrektor/Kierownik:
  Naczelnik Wydziału - Karolina Chilmanowicz
  pok. 320 tel. 089* 762-97-31
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:
  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Telefon kontaktowy:
  kom. 539-782-558
 • Wyślij e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pozwolenie na budowę
  • Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
  • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
  • Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
  • Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali
  • Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych
  • Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
  • Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego
  • Pozwolenie na rozbiórkę

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 • Dyrektor/Kierownik:
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Monika Biculewicz
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:
  ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50/2007 poz. 331 z późn. zm.)
 • Telefon kontaktowy:
  tel. (0-89) 762-97-41;
 • Wyślij e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Niezgodność towaru z umową
  • Negatywne rozpatrzenie reklamacji na towar objęty gwarancją.
  • Rękojmia
 • Godziny urzędowania:
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Wydział Ochrony Środowiska

 Naczelnik Wydziału: Anna Urbańska

 • Zakres spraw i zadań do realizacji:
  - ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne, - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, - ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, - ustawa z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze,
 • Telefon kontaktowy:
  089*762-97-22
 • Wyślij e-mail:
  • Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego
  • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy
  • Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.
  • Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • Zgłoszenie instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia
  • Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 20 000 m3/rok.
  • Przyjęcie dokumentacji geologicznej.
  • Zatwierdzenie projektu prac geologicznych.
  • Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami w ilości do 100 kg rocznie albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
  • Pozwolenie na wytwarzanie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie w związku z eksploatacją instalacją.
  • Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi powyżej 100 kg rocznie.
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
  • Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.
  • Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód i z zakresu budownictwa wodnego.

   

Wydział Komunikacji

 Naczelnik Wydziału - Tomasz Karólewski - tel: 089* 762-97-36 ul.11-listopada 7, 11-200 Bartoszyce

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji.
§ 28. Wydział Komunikacji wykonuje zadania w siedzibie starostwa oraz przez Filię w Górowie Iławeckim.
§ 29. Do podstawowych zadań wydziału należy realizacja zadań starosty wynikających z ustaw oraz aktów wykonawczych a w szczególności:
1. w zakresie prawa o ruchu drogowym:
1) prowadzenie rejestracji pojazdów,
2) prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów,
3) legalizacja tablic rejestracyjnych,
4) wpisywanie w dowodach rejestracyjnych lub pozwoleniach czasowych odpowiednich zastrzeżeń
5) wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
6) dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu dotyczących zmian stanu faktycznego,
7) wydawanie decyzji o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu,
8) wyrejestrowanie pojazdu,
9) wydawanie kart pojazdu dla pojazdów samochodowych,
10)  kierowanie pojazdu na dodatkowe badania techniczne,
11)  wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego pojazdu,
12)  przekazywanie w systemie teleinformatycznym danych o pojeździe, danych i informacji wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz informacji o wydanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu do Centralnej Ewidencji Pojazdów prowadzonej przez ministra właściwego ds. administracji publicznej,
13)  zatrzymywanie i zwracanie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
14)  powołanie komisji do sprawdzenia znajomości przepisów i topografii w zakresie transportu drogowego taksówką,
15)  wydawanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami,
16)  wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowanie pojazdem,
17)  wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierującego,
18)  przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,
19)  wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
20)  zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
21)  wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz  decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,
22)  przyjmowanie zawiadomień od osób posiadających uprawnienia o utracie, zniszczeniu lub zmianie stanu faktycznego i wydawanie wtórnika,
23)  wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
24)  przekazywanie w systemie teleinformatycznym danych o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami do Centralnej Ewidencji Kierowców prowadzonej przez ministra właściwego ds. administracji publicznej,
25) wydawanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub placówkom zajmującym opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych,
26)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,
27)  wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
28)  sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
29)  wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów,
30)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczenia o wpisie do rejestru,
31)  wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców,
32)  dokonywanie wpisów i skreśleń do ewidencji instruktorów oraz wydawanie  legitymacji instruktora,
33)  sprawowanie nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym prowadzonych przez przedsiębiorców,
34)  kierowanie instruktora na egzamin sprawdzający,
35)  wyznaczenie jednostki do usuwania z drogi pojazdu na koszt właściciela,
36)  wyznaczenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z drogi,
37) prowadzenie zadań starosty związanych z orzeczeniem przepadku pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu.
2. w zakresie transportu drogowego.
1) udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,
2) wydawanie wypisów z licencji oraz przenoszenie uprawnienia wynikającego z licencji  w drodze decyzji administracyjnej,
3) udzielenie, odmowa udzielenia zmiana i cofanie zezwolenie na wykonywanie  przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych w granicach powiatu oraz wydawanie wypisów z zezwoleń,
4) uzgodnienia z wójtami, burmistrzami miast przebiegu planowanych linii komunikacyjnych w granicach powiatu,
5) wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz rzeczy,
6) wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz osób,
7) kontrola przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne,
8) przedstawianie właściwemu ministrowi ds. transportu informacji dotyczącej licencji i zezwoleń,
9) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.