Image00001
W dniu 22 stycznia 2020 r. w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej powiatu bartoszyckiego. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Zespołu ds. Ekonomii Społecznej powiatu bartoszyckiego Pan J. Zbigniew Nadolny - Starosta Powiatu Bartoszyckiego. Przywitał zebranych oraz przedstawił planowany porządek spotkania.

Głównym celem spotkania była wymiana informacji w zakresie działań podejmowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie oraz wypracowania katalogu potrzeb podmiotów realizujących działania z zakresu włączenia społecznego z terenu powiatu bartoszyckiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. członkowie powiatowego zespołu ds. es, przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Następnie głos zabrała Pani Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która omówiła rolę usług społecznych w ramach przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027. Pani dyrektor zebrała i podsumowała zgłaszane potrzeby środowisk lokalnych uczestniczących w spotkaniach powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej, które odbyły się w okresie od sierpnia do listopada bieżącego roku oraz zaprezentowała najważniejsze obszary z zakresu usług społecznych wymagające wsparcia w przyszłym okresie programowania w osi Włączenie Społeczne.