Image00070
W dniu 2 grudnia 2019 r. w Bartoszyckim Domu Kultury w Bartoszycach odbyła się uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza podczas której Starosta Powiatu Bartoszyckiego J. Zbigniew Nadolny oraz Wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego Władysław Bogdanowicz nagrodzili "Wolontariuszy Powiatu Bartoszyckiego 2019".

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Starostowie złożyli Wolontariuszom najserdeczniejsze życzenia za poświęcenie swojego czasu, sił i zaangażowania na rzecz najbardziej potrzebujących, na rzecz drugiego człowieka.

Ideę wolontariatu należy zatem wspierać i propagować wszelkimi sposobami, a ludzi służbę powinniśmy doceniać i głęboko szanować. Tym bardziej, że wiele z tych osób działa zupełnie bezinteresownie, bez szukania poklasku czy uznania.

Wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru. Wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy, ale także tego kto udziela wsparcia. Uczy życia w zespole, wśród ludzi i dla ludzi.

 

 Charakterystyki Wolontariuszy Powiatu Bartoszyckiego:

 1. Zofia i Wacław Jarmołowicz – Małżeństwo o wielkim sercu i potrzebie niesienia pomocy innym, od przeszło 7 lat są wolontariuszami w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Odwiedzają regularnie mieszkańców domu organizując im czas wolny poprzez prowadzenie zajęć muzycznych. Wszystko czego się podejmują robią z wielką radością i ogromnym zaangażowaniem. Swoją energią do działania i radością zarażają mieszkańców domu i ich rodziny. Za całokształt pracy na rzecz mieszkańców powiatu bartoszyckiego Państwo Jarmułowisz otrzymują tytuł Honorowych Wolontariuszy Powiatu Bartoszyckiego.

 

 1. Paulina Wójcik – jest osobą bardzo zaangażowaną w tworzenie wolontariatu na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Wspiera podopiecznych w codziennych czynnościach oraz organizuje im czas wolny poprzez wspólne czytanie książek, gry, zabawy i spacery. Bierze czynny udział w przedstawieniach dla mieszkańców domu. Chętnie dzieli się swoimi pasjami i zainteresowaniami, dzięki którym skutecznie motywuje mieszkańców do aktywności. Paulina jest osobą odpowiedzialną, pracowitą i wrażliwą na krzywdę i cierpienie innych ludzi.
 1. Karolina Kawęcka – jest uczennicą klasy III Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach. Jest osobą uczynną, sumienną i zaangażowaną w akcje charytatywne.

Jako wolontariusz, działa na rzecz społeczności szkolnej, ale także na rzecz społeczności całego Powiatu Bartoszyckiego ponieważ podejmowała następujące działania:

 • Systematycznie bierze udział w organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK kwestach i zbiórkach np. bożonarodzeniowych zbiórkach żywności w bartoszyckich marketach
 • Współorganizuje organizowane w szkole akcje rejestracji osób na potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku kostnego.
 • Uczestniczyła lokalnej imprezie kulturalno – artystycznej w Kamińsku, wraz z koleżankami ze Szkolnego Koła PCK, gdzie m. in. prezentowała zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dokonywała pomiaru ciśnienia krwi osobom chętnym, dzieciom udzielała instruktażu prawidłowego szczotkowania zębów.
 1. Jakub Ragucki – jest uczniem klasy II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim. Jakub początku nauki w naszej szkole dał się poznać jako dobry organizator i wrażliwy człowiek.

Od zeszłego roku szkolnego prężnie działa w Szkolnym Kole Wolontariatu i w Samorządzie Uczniowskim, należy również do grupy mundurowej.

Dotychczas zainicjował i wziął udział w następujących akcjach organizowanych przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim:

 1. Zbiórka zabawek dla dzieci z Afryki w Togo - współpraca z ks. werbistami z Pieniężna.

2.Zbiórka makulatury.

 1. Organizacja zbiórki ubrań i potrzebnych rzeczy dla pogorzelców z za Bartoszyc.
 2. Dni papieskie - zbiórka publiczna na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 3. Zbiórka karmy dla zwierząt i przekazanie jej dla przytuliska w Bartoszycach. .
 4. Zbiórka nakrętek w ramach akcji " Zakręcona akcja".

Jakub angażuje się we wszystkie akcje pomocowe aranżowane przez naszą szkołę. Chętnie też bierze udział w akcjach na terenie miasta. Jest dobrym organizatorem. Stanowi dobry przykład dla rówieśników.

 

 1. Gabriela Kaczyńska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, wolontariuszka w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. Pomaga wychowankom w odrabianiu zadań domowych, prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych usprawniających zaburzone funkcje. Angażowała się w organizowanie imprez i uroczystości w grupach wychowawczych poprzez konkursy i zabawy. Gabriela ma dobry kontakt z dziećmi, cechuje ją wysokie zaangażowanie w podejmowanych działaniach, wykazuje szacunek i zrozumienie w kontakcie z niepełnosprawnymi dziećmi.
 1. Aleksandra Małachowska – wolontariuszka działająca na rzecz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Bartoszycach. Aleksandra współpracuje z placówko od października 2017 r. Udziela pomocy wychowankom w nauce szkolnej, współpracuje z wychowawcami w realizacji zadań grupy, organizując gry i zabawy rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Jest osobą systematyczną i wytrwałą w relacjach z dziećmi oraz wrażliwą i taktowną w kontaktach z innymi. Nie boi się nowych wyzwań. Swoim zaangażowaniem wyróżnia się wśród innych rówieśników, jest dla nich wzorem do naśladowania.
 1. Patrycja Sipko - jest uczennicą klasy III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Jest uczynna, sumienna i chętna do pomocy innym.

Patrycja od grudnia 2017r. jest wolontariuszem w rodzinie zastępczej spokrewnionej na terenie miasta Bartoszyce. Pod jej opieką stale pozostaje 14-letni wychowanek rodziny zastępczej. Praca z dzieckiem polega przede wszystkim na pomocy w nadrobieniu zaległości szkolnych głównie z języka angielskiego oraz wsparcie go w bieżącej nauce z poszczególnych przedmiotów w zależności od występujących problemów i potrzeb edukacyjnych. Patrycja bardzo dużo czasu poświęca wychowankowi. Przychodzi do rodziny regularnie kilka razy w miesiącu. Do każdego spotkania z chłopcem jest przygotowana, nie tylko z bieżącego materiału szkolnego, , ale również samodzielnie opracowuje materiały do ćwiczeń i je realizuje podczas spotkań. Podczas zajęć jest stanowcza, wymagająca, ale również wykazuje się cierpliwością, dużą wiedzą i zaangażowaniem w wykonywaną pracę. Ponadto Patrycja angażuje się w inne prace społeczne tj.: udział w zbiórkach żywności.

  Weronika Budna – jest uczennicą klasy II LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, pełni funkcję Koordynatora Uczniowskiego Szkolnego Klubu Wolontariatu. Brała udział w następujących przedsięwzięciach, oto niektóre z nich:

 • Zainicjowanie współpracy ze Stowarzyszeniem Niechcianych Zwierząt. Czynny udział w realizacji świadczenia pomocy wolontariackiej
 • Współtworzenie gazetki Szkolnego Klubu Wolontariatu
 • X edycja akcji charytatywnej „Podaruj Radość Dzieciom” (pomoc dzieciom z ubogich rodzin gminy Bartoszyce, uczniów szkół podstawowych w Żydowie i Rodnowie)
 • Pomoc w nawiązaniu współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Bartoszycach. Udzielanie pomocy pacjentom na oddziale chorób dziecięcych: czytanie książek, organizowanie zabawy.
 1. Kanonik Stanisław Tokarz – jest kapłanem od 1981 r. Posługę duszpasterską w parafiach na terenie powiatu bartoszyckiego sprawuje od ponad 30 lat, w tym Parafii w Galinach od lipca 2011 r. Jako wolontariusz współpracuje ze wszystkimi organizacjami społeczności lokalnej: Kołem Emerytów i Rencistów, Kołem Gospodyń Wiejskich, Sołtysem i Radą Sołecką oraz władzami samorządów lokalnych gminy i powiatu. Ks. Stanisław w swych poczynaniach jest cichy i bardzo skromy. Ksiądz nie pracuje, Ksiądz służy innym i zawsze stawia dobro drugiego człowieka ponad wszystko.
 1. Krzysztof Drews – aktywny działacz i propagator dziecięcej i młodzieżowej piłki ręcznej w Bartoszycach. Od początku działalności klubu piłki ręcznej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach bierze udział jako opiekun oraz kierownik drużyn w turniejach i rozgrywkach ogólnopolskich. Jest corocznie współorganizatorem ogólnopolskich turniejów organizowanych w Bartoszycach.

Krzysztof Drews w 2019r. był współorganizatorem 2 dużych ogólnopolskich turniejów w piłce ręcznej m.in. VII Zimowego Turnieju o Puchar Starosty. Wiele razy wyjeżdżał z drużynami piłki ręcznej wolontariacko na kilkudniowe turnieje jako opiekun, wspomagając trenerów w  opiece nad dziećmi. Jego praca na rzecz rozwoju piłki ręcznej jest godna pochwały.

 1. Orlando Habiński - aktywny działacz i propagator dziecięcej i młodzieżowej piłki ręcznej w Bartoszycach. Od początku działalności klubu piłki ręcznej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach bierze udział jako opiekun oraz kierownik drużyn w turniejach i rozgrywkach ogólnopolskich. Zajmuje się w klubie dokumentowaniem oraz archiwizacją zdjęć i materiałów ze wszystkich rozgrywek i turniejów. Jest corocznie współorganizatorem ogólnopolskich turniejów organizowanych w Bartoszycach. Jest założycielem strony internetowej na facebooku o bartoszyckiej młodzieżowej piłce ręcznej (MDK Bartoszyce Piłka Ręczna).

Orlando Habiński w 2019r. był współorganizatorem 2 dużych ogólnopolskich turniejów w piłce ręcznej m.in. VII Zimowego Turnieju o Puchar Starosty. Wielokrotnie wolontariacko wyjeżdżał z drużynami piłki ręcznej na kilkudniowe turnieje jako opiekun, wspomagając trenerów w  opiece nad dziećmi.

 1. Andrzej Możejko - aktywny działacz i propagator dziecięcej i młodzieżowej piłki ręcznej w Bartoszycach. Od początku działalności klubu piłki ręcznej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach bierze udział jako opiekun oraz kierownik drużyn w turniejach i rozgrywkach ogólnopolskich. Jest corocznie współorganizatorem ogólnopolskich turniejów organizowanych w Bartoszycach.

Andrzej Możejko w 2019r. był współorganizatorem 2 dużych ogólnopolskich turniejów w piłce ręcznej m.in. VII Zimowego Turnieju o Puchar Starosty. Wiele razy wyjeżdżał
z drużynami piłki ręcznej na kilkudniowe turnieje wolontariacko pracując jako opiekun i tym samym wspomagając trenerów w  opiece nad dziećmi. Jego praca na rzecz rozwoju piłki ręcznej w naszym powiecie jest godna pochwały, m.in. czynnie wspomaga trenerów w treningach, chętnie i z wielkim zaangażowaniem bierze udział we wszelkich inicjatywach MDK Bartoszyce na rzecz piłki ręcznej.

 

 1. Roman Butwiło - jest członkiem koła Związku Sybiraków w Bartoszycach od momentu jego założenia. Obecnie, już drugą kadencję jest członkiem Zarządu Koła. Jako członek zarządu koła pełni dyżury w siedzibie koła służąc pomocą i radą członkom koła Sybiraków. Jest przykładem poświęcenia się i oddania w służbie Sybirakom. Zawsze otwarty i chętny do pomocy. Chętnie ofiarowuje swoją pomoc podczas organizowania imprez okolicznościowych. Jest osobą serdeczną i otwarta na potrzeby ludzkie. Ponadto jest członkiem pocztu sztandarowego i bierze udział we wszystkich uroczystościach z pocztem sztandarowym.