PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1390N DW 512 (LEGINY) - LISKI - SĘPOPOL - OSTRE BARDO - SZCZURKOWO OD KM 0+000 DO KM 4+212

Image00066

Inwestycja realizowana była przy współudziale środków z Funduszu dróg Samorządowych. Umowa o dofinansowanie realizacji zadania z Wojewoda Warmińsko – Mazurskim podpisana została w dniu 22.05.2019 r.

Umowa z Wykonawcą robót podpisana został w dniu 27.05.2019 r.

Zadanie zakładało przebudowę odcinka drogi powiatowej o dł. 4,212 km od drogi wojewódzkiej nr 512 w msc. Leginy do granicy administracyjnej gminy Bartoszyce za msc. Skitno. Przedmiotowy odcinek stanowi pierwszy etap przebudowy całego ciągu drogowego drogi powiatowej nr 1390N.

Przedmiotowe zadanie stanowi inwestycję celu publicznego, której głównym założeniem jest poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,50 m oraz korektę łuków poziomych i pionowych niwelety drogi, a także podniesienie trwałości drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji drogi na przebudowywanym odcinku o długości 4,212 km. W ramach zadania w aspekcie bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu niechronionych uczestników ruchu drogowego wybudowano dwie zatoki autobusowe z peronami i dwa perony dla wysiadających.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

Odwodnienie: wymianę przepustów pod koroną drogi; wymianę i montaż przepustów pod zjazdami; odnowę istniejących rowów przydrożnych.

Jezdnia i zjazdy: wykonanie poszerzenia jezdni, wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7 cm na całej długości jezdni tj. 4,212 km oraz na zjazdach; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm na całej długości jezdni tj. 4,212 km oraz na zjazdach.

Budowa peronów i zatok autobusowych: wykonanie 2 szt. peronów przystankowych z kostki brukowej betonowej i 2 zatok autobusowych z peronami z kostki brukowej betonowej;

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: montaż znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie ze stałą organizacją ruchu.

Wykonawcą robót budowalnych było konsorcjum firm:

  1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg I Mostów Sp. z o. o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 – Lider Konsorcjum
  2. ”ALTOR” Sp. z o. o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 – Partner Konsorcjum

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma: Zakład Usług Drogowych Leszek Michałek, ul. Kościuszki 12, 11-200 Bartoszyce.

Koszty inwestycji

Wartość inwestycji [zł]

Wartość robót budowlanych [zł]

Kwota dofinansowania [zł]

Wkład własny [zł]

Data podpisania umowy z wykonawcą

Umowny termin zakończenia inwestycji

4 416 496,53

4 400 896,53

2 200 448,00

2 216 048,53

27.05.2019

31.10.2019